Inschrijfformulier

Officieel aanmelden bij Nerash kan door middel van het invullen van onderstaand formulier. Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk je lidmaatschap bevestigen.

Persoonsgegevens


*E-mail zal alleen worden gebruikt voor toezending van clubinformatie en wordt NIET verstrekt aan derden.
Speelcategorie

**Contributiebedragen gelden voor de periode 1 augustus t/m 31 juli en worden jaarlijks vastgesteld op de ALV. Leden die lopende het verenigingsjaar lid worden, betalen naar rato de resterende contributie.

NB: voor deelname aan competitie en/of training wordt een extra bijdrage gevraagd (meer info).


Betalingsgegevens


Bij deze geef ik Nerash akkoord tot automatische incasso.


Verzending
Door verzending van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de statuten en reglementen van de vereniging. Het deelnemen aan alle door de of namens de vereniging georganiseerde trainingen en andere activiteiten geschiedt op eigen risico en eigen verantwoording van het lid. Expliciet wordt vermeld dat tijdens het badmintonnen het dragen van geschikte sportkleding en -schoenen verplicht is. Opzegging van het lidmaatschap kan jaarlijks, en dient vóór 1 juni schriftelijk te geschieden.